Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti naboso s.r.o., se sídlem Jaselská 464/38, 160 00 Praha 6, IČ 03903796, DIČ CZ03903796, oddíl C vložka 239770 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239770.

 1. Všeobecná ustanovení

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností naboso s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.Obchodní podmínky platí pro spotřebitele a podnikatele v internetovém obchodě.

 1. Registrace – velkoobchodní partneři

Jste-li podnikatelem a chcete nakupovat jako podnikatel (pod svým IČ), je to obecně možné, avšak za maloobchodní ceny (ceny pro spotřebitele) i bez založení účtu v e-shopu (registrace). Pro nákup za výhodnější -velkoobchodní- ceny (ceny po poskytnutí velkoobchodní slevy), je nutno zaregistrovat úspěšně v e-shopu velkoobchodní účet a nastavit jej. Při žádosti o registraci velkoobchodního účtu zadejte všechny požadované údaje včetně IČ a DIČ, které bude kontrolováno v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím VIES. Poté bude  Vaše žádost prodávajícím posouzena a prodávající si vymiňuje právo  registraci Vašeho velkoobchodního účtu neschválit. Po úspěšné registraci velkoobchodního účtu nám zašlete žádost o nastavení velkoobchodního účtu na e-mail b2b@naboso.cz. O nastavení velkoobchodních cen Vás bude administrátor informovat e-mailem.

 1. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zejména, je-li spotřebitelem,  že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odeslání objednávky není možné bez potvrzení tohoto souhlasu v zatrhávacím okénku.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zboží včetně kupní ceny od kupujícího. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou kupujícímu potvrzení o doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na objednavky@naboso.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než-li prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Pokud prodávající neobstará zboží a neodešle je kupujícímu do 3 měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva zaniká.

 1. Cena a platba – velkoobchod, spotřebitel

Ceny pro velkoobchodní partnery jsou kalkulovány na základě slevového systému. Cena pro spotřebitele je u každého jednotlivého zboží v e-shopu uvedena. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky. Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za balné a dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou).

 1. Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Zboží je dodáno následující pracovní den ode dne potvrzené expedice ze strany dodavatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce e-mailem oznámit prodávajícímu na adresu objednavky@naboso.cz. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (viz čl. III těchto podmínek) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 1. Doprava zboží, přepravné a balné

Doprava zboží je realizována dle výběru obchodním balíkem přepravní službou DPD. Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě u stanoveného skladu. Ke každé objednávce účtujeme poštovné a balné. Poštovné je určeno podle DPD na základě výsledné hmotnosti zásilky s objednávaným zbožím. Balné je účtováno jako jednorázový poplatek 90 Kč. Je-li objednávka hrazena předem, je o celkové ceně objednávky (včetně poštovného a balného) zákazník informován ve výzvě k úhradě. Pokud je objednávka hrazena na dobírku, je cena poštovného a balného promítnuta do ceny dobírky. Od určité hodnoty objednávky je dopravné a balné zdarma.

 1. Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na jeden z bankovních účtů viz. fakturační údaje. O celkové ceně objednávky je v takovém případě zákazník informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky a Slovenska je možné rovněž zaslat na dobírku.

 1. Záruční doba

Zákonná lhůta na výrobní vady prodávaného zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo nevhodným opotřebením, ohněm či vodou nebo působením jiných živelných jevů. Více viz. Reklamace, vratky a výměny výše.

 1. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení a adresa, apod.) zákazníků - fyzických osob, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).  Další informace o nakládání s těmito údaji, o právech zákazníka s tím souvisejícími a další informace naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů, které je dostupné ZDE.

 1. Poučení kupujícího – spotřebitele (následující ustanovení platí pouze pro smluvní vztah se zákazníkem, je-li zákazníkem spotřebitel):

1) Poučení kupujícího o právu odstoupit od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy 

Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 občanského zákoníku poučuje kupujícího o následujících skutečnostech:

 

 1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1 Do 14 dnů od dne, kdy obdržíte zboží, máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího naboso s.r.o., adresa elektronické pošty: info@naboso.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3. Od zboží vyrobeného nebo upraveného podle přání spotřebitele není možné od smlouvy odstoupit.

 1. Poučení o povinnosti kupujícího v případě odstoupení od smlouvy nést náklady spojené s navrácením zboží

2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, zašlete zboží zpět prodávajícímu. V takovém případě hradíte náklady spojené s odesláním zboží.

Podle § 1832 občanského zákoníku dále platí:

 • 1832:

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). (pozn: prodávající však upozornil zákazníka – spotřebitele – na tuto skutečnost výše, a tudíž se tento odst. 3 § 1832 občanského zákoníku neuplatní)

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3) Vzor formuláře odstoupení od smlouvy 

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete ZDE

4) Mimosoudní řešení

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.  

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího

Naboso s.r.o.

Jaselská 464/38

160 00, Praha 6

info@naboso.cz

 +420 223 013 609

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání závazné elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. 05. 2018